Registruok matavimą – gauk nuolaidą

Langų gamintojams išlikti padeda net klientų užgaidos ("Lietuvos ryto" priedas "Laikinoji sostinė")

2010-04-10

Šaltinis: "Lietuvos ryto" priedas "Laikinoji sostinė", 2010 04 10

LS korespondentė Vėjūnė Inytė

Kaunietis Raimundas Satkauskas su siaubu iki šiol prisimena ne namo statybos, o langų paieš­kos problemas. Įkliuvęs į nepatikimos firmos ža­bangas ir vos iš jų ištrūkęs, vyras dabar negaili praktiškų patarimų kaimynams ir draugams.

„Nepatingėkite pasižiūrėti į pasi­rinktos firmos anksčiau atliktus darbus, lankykitės interneto fo­rumuose, atidžiai skaitykite su­tartis ir kontroliuokite kiekvie­ną darbininkų žingsnį“, – remda­masis karčia patirtimi patarimų negailėjo R.Satkauskas.

Prieš kelerius metus ieško­damas langų naujai statomam namui verslininkas ne tik su­gaišo daug laiko, bet ir susidū­rė su užsakymo vykdytojų gu­dravimais.

Bendrovės, kurią pasirinko, šiandien jau nebėra langų ga­mintojų rinkoje.

Pasiūlymai buvo panašūs

Kaip ir kiekvienas vartotojas, R.Satkauskas norėjo įsigyti ko­kybiškus langus – kuo greičiau ir už kuo geresnę kainą.

Paieškas vyras pradėjo juos siūlančių firmų interneto sve­tainėse. Tikėjosi, kad čia ras patrauklių pasiūlymų. Tačiau išaiškėjo, kad dauguma jų – it du vandens lašai panašūs vie­nas į kitą.

„Naršiau ne vieną valandą, ta­čiau tik veltui gaišau laiką. Pa­tarčiau geriau naudotis inter­neto socialiniais tinklais ar fo­rumais. Juose žmonės atviriau pasa­koja apie firmas, dalijasi patirti­mi, negaili praktiškų patarimų“, – pasakojo R.Satkauskas.

Kaunietis pasirinko plastiki­nius langus, nes manė, kad me­diniams rėmams reikia daugiau priežiūros.

Pageidavo tuo metu pažangiau­sių, geriausiai šilumą sulaikan­čių 6 kamerų langų profilių. Ieš­kojo ne populiariausios baltos, bet retesnės spalvos. Patiko me­dį imituojantis auksinio ąžuolo atspalvis.

R.Satkauskas išsirinko po­puliariausius dviejų stiklo pa­ketų langus.

Vyras pasinaudojo ir interne­to forumuose aptiktu patarimu – kad patalpos nepelytų, gerai vėdintųsi, reikia rinktis langus su trimis varčių padėtimis. Nors gaminys kainavo brangiau, dėl to iki šiol jis nesigaili.

Išmatavo netiksliai

Apsisprendęs, ko nori, R.Satkauskas pasirinko iš pirmo žvilgs­nio patikimą firmą. Ji turėjo vis­ką, ko naujakurys pageidavo, ir saldžiai žadėjo, kad problemų vykdant užsakymą nekils.

Tačiau bėdos užgriuvo nuo pat darbų pradžios.

Pirmiausia verslininkas pasi­gailėjo, kad kiekviename žings­nyje nekontroliavo darbininkų.

„Darbininkas 20-ties langų an­gas matavo tik 20 minučių. Tai man kėlė įtarimų, bet kištis į, kaip maniau, profesionalo darbą nedrįsau“, – pirmuosius nesklan­dumus prisiminė pašnekovas.

Namo savininkas pasakojo, kad užsakovai langus pagamino mėnesiu vėliau, nei žadėjo. Kai langus pagaliau atvežė, paaiškė­jo, kad jie netinka. Kai kurie bu­vo per maži net 17 centimetrų. Teko laukti dar dvi savaites.

Kad namas nestovėtų kiaurai perpučiamas ir nesaugus, an­gas teko iš naujo dengti plėve­le, anksčiau nei buvo numatyta įrengti signalizaciją.

Nesulaukė atsiprašymo

Kantrybės netekęs kaunietis tikėjosi, kad dėl savo klaidų fir­ma suteiks nuolaidų.

Tačiau jokių lengvatų negavo. R.Satkauskui buvo paaiškinta, kad netiksliai angas išmatavęs darbininkas atleistas, o už jo klai­das esą bendrovė neatsako.

„O apie nuolaidas sutartyje nebuvo jokios kalbos“, – rėžė fir­mos vadovai.

R.Satkauskas tik tada ėmė analizuoti sutartį. Joje buvo nu­matytos tik vykdytojų teisės, o užsakovas neturėjo galimybės reikalauti nei kompensacijos, nei delspinigių.

„Manau, kad namą besistatan­tis žmogus turi pakankamai rū­pesčių, todėl į sutartis nesigili­na. Žodiniai bendrovių pažadai ir tai, kas parašyta sutartyse, pasirodo, skiriasi.

Man būtų užtekę bent atsipra­šymo, tačiau nesulaukiau ir jo“, – piktinosi R.Satkauskas.

Kaunietis susidūrė ir su dar viena gudrybe. Paaiškėjo, kad jo pasirinkta firma langus tik atveža ir sumontuoja, o apdai­los darbų neatlieka. Teko ieš­koti kitų meistrų, jiems papil­domai mokėti.

„Iš anksto nepasidomėjau, to­dėl bendrovė tą faktą nutylėjo“, – pasakojo verslininkas.

Naujų problemų kilo, kai pra­ėjus metams išklibo vienas lan­gas. Nors gaminiams buvo su­teikta kelerių metų garantija, paaiškėjo, kad firmos jau nėra tarp rinkos dalyvių. Todėl atlik­ti garantinių darbų tiesiog nebe­buvo kam.

Domėtųsi gamintojo istorija

„Didžiausia klaida, kad iš anks­to nepasidomėjau šios bendrovės darbais“, – gailėjosi kaunietis.

Dabar verslininkas prieš su­darydamas sutartį būtinai nuva­žiuotų į objektus, kuriuose lan­gų gamintojai dirbo, savo aki­mis pamatytų atliktus darbus, klaustų, ką apie kokybę mano vartotojai.

Pasimokęs iš savo klaidų kau­nietis patarė nepaisyti paža­dų, o rinktis ne vienerius me­tus dirbančių, senas tradicijas turinčių gamintojų ar jų atsto­vų gaminius.

Parodoje domėjosi naujovėmis
Šarūnas Magelinskas
Bendrovės „Megrame langai“ generalinis direktorius

„Kovą lankėmės Vokietijoje, Niurnberge, vykusioje parodo­je „Fensterbau frontale 2010“. Tai tarptautinė kas dvejus me­tus vykstanti langų, durų, fa­sadų technologijų bei medžia­gų paroda. Joje dalyvauja pažangiausi langų gamintojai.

Šiais metais parodoje apsilan­kė 100 tūkstančių specialistų iš įvairių šalių. Savo produkci­ją pristatė daugiau kaip tūks­tantis dalyvių. Mano nuomo­ne, vienas įdomiausių šios parodos dalyvių buvo Vokieti­jos plastikinių langų ir durų profilių gamintojas koncernas „Gealan“.

Kompanija iš kitų išsiskyrė moderniu parodos stendu, kuriame pristatė spalvotų plastikinių langų galimybes bei kitas įdomias naujoves.

Viena didžiausių naujovių – naujas stiklinimo metodas. Jis ypatingas tuo, kad stiklas su­klijuojamas su varčios profiliu specialia klijavimo juosta ne­naudojant skystų klijų.

Naujoji technologija pagerina šilumos izoliaciją, padidina langų elementų standumą ir patikimiau saugo nuo įsilau­žimo.

Kita naujovė – alternatyvi ar­matūra. Naujoji armatūra ga­minama iš kombinuotų plieno ir plastiko armavimo profilių. Naudojant tokią armatūrą ši­luma taupoma maksimaliai. Manau, kad ateityje ji pakeis iki šiol siūlomas brangias ter­moizoliacines armatūras.

Dar viena nauja idėja – profi­lio vidinės kameros pripildy­mas termoizoliacinės medžia­gos. Ji pagerina profilio šilumos izoliaciją.“

Langų priežiūra nesudėtinga

Eglė Burbaitė
Bendrovės „PLAZA langai“ rin­kodaros projektų vadovė

„Langus galima keisti beveik iš­tisus metus. Nepatartina langų montuoti tik tada, kai tempera­tūra nukrinta 5 ar daugiau laipsnių žemiau nulio.

Šiuo metu populiariausi 5 ka­merų balto profilio langai su ši­lumą taupančiu stiklo paketu. Lietuviai jau pamėgo ir langus su vertikaliomis orlaidėmis.

Dažniausiai pirkėjai langus ren­kasi atsižvelgdami tik į kainas. Tai klaida. Reikėtų pasidomėti įvairiais kriterijais.

Kad langai tarnautų ilgai, vie­nodai svarbus ir kokybiškas montavimas, ir gamybos tech­nologija, ir gamintojo patirtis.

Plastikinių langų priežiūra ne­sudėtinga. Plastiko paviršių ga­lima valyti vandeniu ar buitinė­mis valymo priemonėmis. Patarčiau naudoti ir valomąjį pienelį. Jis ne tik gerai nuvalo paviršius, bet ir atnaujina plas­tiką.

Pavasarį ir rudenį langų tarpi­nes būtina sutepti specialiu pieštuku. Priemonė padeda iš­laikyti tarpinių elastingumą ir lango sandarumą. Specialiu te­palu reikia sutepti ir langų tvir­tinimo detales. Tepalas apsaugo apkaustus, sumažina detalių trintį, todėl langas tarnauja il­giau. Specialų langų priežiūros priemonių rinkinį galima įsigyti perkant langus.“

Atgal į naujienas

Yra skirtumas, kur užsisakyti langus

Kodėl rinktis Plaza langus:
Patirtis ir ilgaamžiškumas
Patirtis ir ilgaamžiškumas
Tada, kada reikia Jums

Greitas aptarnavimas

Kainos ir kokybės santykis

Puikus kainos ir kokybės santykis

10 metų garantinę priežiūrą

iki 10 metų

garantinė priežiūra

Viskas iš vienų rankų Jums patogioje vietoje

Patogumas - nuo matavimo iki montavimo

Dirbame visoje Lietuvoje

Mūsų bičiuliai: Grindų laminatas - naturfloor.lt