Registruok matavimą – gauk nuolaidą

Privatumo politika

I.          SĄVOKOS

 1. Žemiau nurodytos sąvokos ir išsireiškimai rašomi didžiąją raide, turės žemiau nuodytas reikšmes:
 • ADTAĮ - 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Asmens Duomenų Teisinės Apsaugos Įstatymas Nr. I-1374, su visais vėlesniais jo pakeitimais.
 • Asmens Duomenys – informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kaip ji apibrėžta ADTAĮ.
 • Asmens Duomenų Gavėjas – juridinis arba fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.
 • SVETAINĖ – internetinis puslapis, prieinamas internetiniu adresu – www.plazalangai.lt.
 • PLAZA LANGAI – UAB WINDEX LT, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300583100 buveinės adresas Taikos pr. 131B, KAUNAS.
 • Pirkėjas / Klientas – asmuo  (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo) pateikiantis PLAZA LANGAI užklausą, dėl Prekių ir (ar) Paslaugų.
 • Prekės / Paslaugos – Pirkėjui siūlomi įsigyti PLAZA LANGAI gaminiai ir su jais susijusios paslaugos, kurie nuolatos gali būti atnaujinami, keičiami ir papildomi.
 • Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis Svetainėje.
 • Naršyklė – programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
 • Privatumo Politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine.
 • Svetainės Administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo.
 • IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
 • Užklausa – naudojantis Svetaine ar kitomis priemonėmis Pirkėjo PLAZA LANGAI pateikta užklausa, dėl Prekių ir (ar) Paslaugų.
 • Užsakymas – Pirkėjo ir PLAZA LANGAI sudarytas susitarimas, dėl Prekių ir (ar) Paslaugų teikimo.

II.        BENDROS PRIVATUMO TAISYKLĖS

2.  PLAZA LANGAI privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės pateikiant Užklausas ir Vykdant Pirkėjų Užsakymus.
3. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti PLAZA LANGAI Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
4. Pirkėjas Svetainėje ar kitomis priemonėmis pateikdamas Užklausą PATVIRTINA, kas jis SUSIPAŽINO su šia Privatumo politika, SUTINKA su jos sąlygomis, ir SUTINKA, kad jos Asmens duomenys būtų tvarkomi ir naudojami šioje Politikoje nurodytais tikslais ir tvarka.
5. Pirkėjas Svetainėje pateikdamas Užklausą ir pažymėdamas atitinkamą lauką „Sutinku gauti naujienas“ SUTINKA, kad jo pateikti Asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, siūlant jam įsigyti PLAZA LANGAI Prekes ir/ar Paslaugas. Tokį savo sutikimą Pirkėjas gali atšaukti bet kuriuo metu Politikos 15 punkte nurodyta tvarka.
6. Pirkėjas Užklausą gali pateikti tik pateikdamas PLAZA LANGAMS Užklausos įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis (užpildant Užklausos formą Svetainėje ar kitoms priemonėmis) ir patvirtindamas savo sutikimą su Šios Politikos sąlygomis.
7. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu svetainėje www.plazalangai.lt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai informuojami naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant www.plazalangai.lt.

III.      ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

8. PLAZA LANGAI Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis turi teisę naudoti žemiau nurodytais tikslais:

8.1. Pirkėjo Užklausų ir Užsakymų įvykdymui;
8.2. Pirkėjo įsiskolinimo valdymui ADTAĮ nustatytais atvejais ir tvarka;
8.3. tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Pirkėjas pateikdamas Užklausą ar vėliau sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami šiam tikslui.

9. PLAZA LANGAI šioje Privatumo politikoje Pirkėjo pateiktus Asmens duomenis saugos ir tvarkys žemiau nurodytą terminą:

9.1. Jeigu Pirkėjas nepateikė Užsakymo (t.y. nebuvo sudaryta Pirkėjo ir PLAZA LANGAI sutartis dėl Prekių ir (ar) Paslaugų pardavimo) Pirkėjo Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei 36 mėnesius nuo Užklausos pateikimo dienos, su sąlyga, kad Pirkėjas 15 punkte nurodyta tvarka nepareikalavo nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymo veiksmų anksčiau;
9.2. Jeigu Pirkėjas pateikė Užsakymą, Pirkėjo Asmens duomenys tvarkomi iki Pirkėjui pateiktų Prekių ir (ar) Paslaugų garantinio termino pabaigos;

10. PLAZA LANGAI įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
10.1. vykdant Pirkėjo Užsakymą, Asmens duomenys būtini Užsakymo tinkamam įvykdymui, perduodami Pardavėjo partneriams, teikiantiems gaminių pristatymo, montavimo ar kitas su Užsakymu susijusias paslaugas;
10.2. jei yra Pirkėjas duoda sutikimą atskleisti savo Asmens duomenis tretiesiems asmenims;
10.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką ar kitais ADTAĮ numatytai atvejais.

11. Pirkėjas turi šias teises:
11.1. pateikęs užklausą Svetainėje www.plazalangai.lt raštu susipažinti su PLAZA LANGAI turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
11.2. pateikęs užklausą PLAZA LANGAI raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
11.3. nesutikdamas su Privatumo politika neleisti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus Asmens duomenų tvarkymo veiksmus būtinus Pirkėjo pateiktų Užsakymų įvykdymui. Tokiu atveju nebus vykdomos jokios Pirkėjo pateiktos Užklausos.
11.4. nesutikti, kad Pirkėjo Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslais, o jeigu toks sutikimas buvo duotas Privatumo politikos 15 punkte numatyta tvarka pateikdamas pranešimą PLAZA LANGAMS, atšaukti savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tokiu atveju tiesioginės rinkodaros veiksmai (pranešime aiškiai nurodytais Pirkėjo kontaktiniais duomenimis) nutraukiami per 5 (penkias darbo) dienas nuo Pirkėjo pranešimo gavimo;
11.5. kitas ADTAĮ numatytas teises;

12. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis ADTAĮ nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą, reikalavimų. PLAZA LANGAI vidinėmis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
13. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
14. Jeigu dėl techninio informacinių sistemų gedimų ar kitų priežasčių, Pirkėjui tapo žinomi kitų PLAZA LANGAI Klientų Asmens duomenys Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant apie tai informuoti PLAZA LANGUS ir jokiu būdu nenaudoti ir neatskleisti tokių duomenų kitiems asmenims.
15. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti PLAZA LANGAMS raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą tiesiogiai adresu Taikos pr. 131B, Kaune, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu plazalangai@plazalangai.lt Pirkėjas pranešime turi nurodyti savo duomenis reikalingus Pirkėjo identifikavimui ir komunikacijai su Pirkėju dėl jo pateikto prašymo (Vardą, Pavardę, adresą ar el. pašto adresą). PLAZA LANGAI, gavę tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.
16. Administruodamas www.plazalangai.lt svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.
17. Pirkėjas yra atsakingas, kad Užklausoje jo pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Užklausoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas 15 punkte nurodyta tvarka atnaujinti Asmens duomenis. PLAZA LANGAI jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui dėl to, kad Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba neinformavo PLAZA LANGŲ jiems pasikeitus.

IV.     ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

18. Pirkėjas suteikia PLAZA LANGAMS rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose PLAZA LANGŲ dokumentuose.
19. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. PLAZA LANGAI iš Pirkėjo gavę tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais per 5 darbo dienas sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
20. Jeigu PLAZA LANGAI abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
21. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į PLAZA LANGUS elektroninio pašto adresu plazalangai@plazalangai.lt.

V.     SLAPUKAI

22. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos paslaugos svetainėje www.plazalangai.lt, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Įrašytą informaciją PLAZA LANGAI naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio svetainės www.plazalangai.lt lankytojo atpažinimui, svetainės www.plazalangai.lt lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) PLAZA LANGAI ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, sutikdamas su Privatumo politika taip pat sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės www.plazalangai.lt  funkcijos jam gali neveikti.

VI.      KITOS SĄLYGOS

23. Ši Privatumo politika įsigalioja 2017 m. rugpjūčio 31 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šioje Privatumo politikoje numatyta tvarka.

Yra skirtumas, kur užsisakyti langus

Kodėl rinktis Plaza langus:
Patirtis ir ilgaamžiškumas
Patirtis ir ilgaamžiškumas
Tada, kada reikia Jums

Greitas aptarnavimas

Kainos ir kokybės santykis

Puikus kainos ir kokybės santykis

10 metų garantinę priežiūrą

iki 10 metų

garantinė priežiūra

Viskas iš vienų rankų Jums patogioje vietoje

Patogumas - nuo matavimo iki montavimo

Dirbame visoje Lietuvoje

Mūsų bičiuliai: Grindų laminatas - naturfloor.lt